Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ. ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ Е ПОДЧИНЕНО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.


Тези Условия за ползване („Условия“) са приложими към интернет страниците, интерактивните функции, приложенията, приставките, блоговете, социалните мрежи, „табовете“ на социалните мрежи, светове и функции на алтернативна реалност, или други онлайн или безжични предложения, които предоставят връзка към тези Условия, независимо дали достъпът е осъществен чрез компютър, мобилно устройство, или друга технология, начин или средство (всяко поотделно „Сайт“ и заедно „Сайтове“). Интернет сайтовете се предлагат от CEE Thematics B.V. (заедно наричани CEECEE, или „ние“, „нас“, „наш“). Настоящите Условия регулират Вашите права и отговорности във връзка с конкретния Сайт, който ползвате (понякога наричан „Сайт“). Терминът Сайт включва съдържанието на този Сайт, всичките ни услуги предлагани на или чрез този Сайт („Услугите“), както и всякакъв софтуер, който предоставяме на разположение на или чрез този Сайт („Софтуер“), освен ако друго не е посочено. Вие използвате Сайта всеки път, когато влезете (чрез компютър, мобилно устройство или друга технология), гледате, свържете се към/от, или взаимодействате или комуникирате със или се свързвате към Сайта (и всяка част от нея), или взаимодействате или комуникирате с други потребители чрез Сайта (включително, без ограничение,   на табла за съобщения, чат-стаи и/или други общности установени на Сайта). Използването от Ваша страна на Сайта (или части от нея) изразява Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Условия. от Политика за защита на личните данни на CEECEE и Политиката за Бисквитки (по-долу заедно „Политика за защита на личните данни“)са включени към настоящото по силата на препращането, включено в тези Условия. Настоящите Условия представляват обвързващо правно съглашение между Вас и CEE: моля, да ги прочетете внимателно преди да използвате Сайта. Вие изрично давате своето съгласие да бъдете обвързани от, но не само, секциите, озаглавени ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ,ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ, ПРЕКРАТЯВАНЕ и ОТКАЗ ОТ ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ. Не използвайте Сайта, ако не сте съгласни с което и да е от Условията, съдържащи се в настоящото.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване и Политиката за поверителност, преди да използвате сайта. Ваша отговорност е (а не наша) да се убедите, че използването от Ваша страна на Сайта е съобразено с всички приложими местни закони в юрисдикцията, откъдето влизате или използвате Сайта.

CEE си запазва правото, по свое собствено усмотрение да сменя, изменя и/или да прибавя към тези Условия или към Политика за защита на личните данни, изцяло или в отделни части, по всяко време. Измененията в Общите условия и/или Политика за защита на личните данни ще влизат в сила след публикуване. Вие се съгласявате да преглеждате периодично Общите условия, за да сте информирани за всички промени. Вашето ползване на Сайта след публикуването на каквито и да е изменения ще се счита за приемане на тези изменения и ще представлява съгласие от Ваша страна да бъдете обвързани от тях. В случай, че имате възражения във връзка с подобни изменения, Вашата единствена алтернатива ще бъде да спрете да използвате Сайта. Ползването от Ваша страна на определени функции на Сайта, функционалности, програми или Услуги (включително, без ограничение, състезания, залагания, промоции, безжични маркетинг възможности, снимки, видео или други Потребителски Публикации (както е определено по-долу), възможности за качване/публикуване, RSS feeds и т.н.), предлагани на или чрез Сайта могат да бъде обект на допълнителни общи условия („ Специални правила“), и от Вас може да се изиска да покажете, че приемате такива Специални правила преди да започнете ползването на тези услуги. Всички Специални правила са включени в тези Условия, както ако биха били изброени в настоящите.

СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ МАРКИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЗВАНЕТО

 

Сайтът, Съдържанието на Сайта и всички авторски права, патенти, търговски марки, марки за услуги, търговски имена и друга интелектуална собственост или права върху такава, се притежават от CEE и/или неговите лицензодатели и са защитени от приложимите закони за защита на авторски права. Вие признавате, разбирате и се съгласявате, че Вие нямате и не сте оправомощени да си присвоявате, каквито и да било права във и върху съдържанието на Сайта и/или част от нея, освен: (i) по отношение на Вашите собствени Потребителски Публикации (освен материали – например key art, обработване на шрифта, клипове, стилове, музикални парчета и др. – използвани във Вашите Потребителски Публикации, за които сте получили лиценз от CEE за употреба във Вашите Потребителски Публикации, например във връзка със състезание или друга програма или функция, предлагана на Сайта (такова съдържание ще бъде наричано за краткост „Лицензирани  обекти на CEE“)); и/или (ii) в рамките на ограничените Ви права за ползване на Сайта за определени лични (нестопански) цели, така както са изложени в секция ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, обект на ограниченията, изброени в секция ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ по-долу, както и останалите условия на тези Общи условия. Освен във връзка с Вашите Потребителски Публикации (само до обема, в който Вие ги контролирате), или в случай на изрично упълномощаване от страна на CEE съгласно тези Условия или по друг начин, Вие се съгласявате да не копирате, възпроизвеждате, стриймвате, прехвърляте, снимате, осъществявате достъп до Сайта по начин и чрез средства освен тези предоставени на Сайта, да изпълнявате, прехвърляте, продавате, препродавате, сваляте, качвате, архивирате, лицензирате на трети лица, изменяте, контролирате, създавате производни материали от или базирани на (включително, без ограничение, миксове, монтажи, тапети, мелодии за звънене, поздравителни картички, тениски или други стоки), публикувате, публикувате повторно, обявявате, предавате, показвате на обществени места, приспособявате, свързвате от или към, разпространявате, декомпилирате, опростявате, превеждате, инкорпорирате в хардуер или софтуер приложение, да използвате за търговски цели, или по друг начин да използвате и експлоатирате Сайта  изцяло или отделни части от Сайта. Всяко от непозволените видове ползване, изброени по-горе,  представлява нарушение на авторски и други права на интелектуална собственост на CEE и/или на неговите лицензодатели (включително, без ограничение, други потребители на Сайта, които са въвели свои Потребителски Публикации) и се счита за нарушаване на настоящия Общи условия, което би могло да подлежи на гражданскоправни и наказателноправни санкции.

ПРЕДОСТАВЕНИ ВИ ЛИЦЕНЗИ

 

Предмет на тези Общи Условия (включително, без ограничение, секция ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ по-долу), с настоящото Ви
предоставяме, ако и само в рамките на предоставените на или чрез този Сайт необходими функционалности,  следните ограничени, оттегляеми, неизключителни, непрехвърлими, неподлежащи на преотстъпване, валидни в целия свят, безвъзмездни права и лицензии (всяка поотделно „Лицензия“):

1. Лицензия за достъп, гледане и използване по друг начин на Сайта (включително, без ограничение, Услуги на Сайта, осигурени на или чрез Сайта) единствено за Ваше лично (не търговско), законно ползване, така както е предвидено чрез обичайната и позволена функционалност на Сайта;

2. Лицензия за стрийминг на съдържанието на Сайта чрез някоя от приставките и/или Интернет видео плейъри с цифров стрийминг, ако има такива, предоставени на Сайта (такава приставка или Интернет видео плейъри с цифров стрийминг ще се наричат заедно за краткост „Приставки на Сайта“) единствено за Ваше лично, законно ползване;

3. Лицензия за рязане и поставяне на определен код, изрично предоставен на Вас чрез Сайта (независимо дали подобна функционалност е предназначена за функционалност за „споделяне“ или не), с цел да вграждане, публикуване отново, поддържане, и/или изобразяване на конкретно съдържание на Сайта, към което този код е свързан, на Вашата лична, персонализирана Интернет страница на социална мрежа, Интернет блог, или микроблог (заедно Вашата „Лична Социална Медия“) и/или ако Сайтът предлага функция „взимане на приставка и вграждане“ – да „вземете“ Приставка на Сайта и да я вградите, публикувате отново, поддържате и/или изобразявате такава Приставка на Сайта на Вашата Лична Социална Медия.

4. Лицензия за рязане и поставяне на определен код, който изрично  Ви е предоставен чрез Сайта и/или ако Сайтът предлага функцията „взимане на приставка и вграждане“, да „вземете“ Приставка на Сайта, да препратите, както е приложимо, такъв код и/или Приставка на Сайта на Ваши приятели с цел те да могат да гледат съдържанието на Сайта, което се съдържа там, и/или, да могат, ако желаят, те самите да вградят препратения частичен код или Приставка на Сайта в тяхната Лична Социална Медия или на свой ред да го препратят на техните приятели;

5. ако Сайтът съдържа „Изпрати на приятел“ или друго подобни приложение, което позволява да стартирате и изпратите на Ваш приятел електронно писмо, която включва съдържание на Сайта, и ако това приложение е действащо, Лицензията да използвате това приложение, за да поискате от сървърите на Сайта да предадат Вашето съобщение на Ваш приятел;

6. ако Сайтът включва връзка „Сваляне“, разположена до елемент от съдържанието на Сайта (включително, без ограничение, изображение, икона, тапет, музикално парче, видео, трейлър, RSS feed), Лицензия да свалите единично копие от това съдържание на един компютър, мобилно или друго позволено устройство единствено за Ваша лична, нетърговска употреба.

7. ако Сайтът Ви позволява да сваляте Софтуер, лицензия да инсталирате и използвате копие от Софтуера на Вашата лична компютърна система, мобилно или друго позволено устройство, единствено под формата на машинно-изпълним обектен код, както и да направите едно допълнително копие с цел архивиране; единствено при условие, че разбирате и се съгласявате , че (i) позволявайки Ви да свалите Софтуера, CEE не Ви прехвърля право на собственост върху него (т.е. Вие притежавате средството, върху което Софтуерът е записан, но собственикът на Софтуера (който би могъл да бъде CEE и/или трети страни, действащи като негови софтуерни лицензодатели) запазва напълно и изцяло правата върху този Софтуер; (ii) Вие нямате право да копирате, изменяте, адаптирате, превеждате на друг език, разпространявате, или създавате производни продукти на базата на Софтуера без предварително писмено съгласие от страна на CEE; (iii) Вие нямате право да преотстъпвате, давате на заем или под наем Софтуера на трето физическо или юридическо лице, като всеки опит да сублицензирате, прехвърляте или преотстъпвате Софтуера ще се счита недействителен и няма да поражда действие; (iv) Вие нямате право да декомпилирате, разглобявате, опростявате или да опитвате да реконструирате, идентифицирате или откриете сорс кода, базовите идеи, базисните техники за взаимодействие с потребителя, или алгоритмите на Софтуера по какъвто и да е начин, освен в степента, в която горното ограничение е забранено от приложимия закон; и (v) няма да изнасяте или реекспортирате под каквато и да е форма Софтуера в нарушение на законите на Англия и Уелс или на друга чужда юрисдикция;

8. Лицензия да създадете регистриран личен профил (и/или свързани потребителско име и парола) на Сайта и да взаимодействате с други потребители на Сайта като част от чат стаите разположени на Сайта, табла за съобщения, социални мрежи, интернет игри с множество играчи и/или други дейности или подобни Услуги, предлагани на Сайта; и

9. Лицензия да използвате всяка друга функция, изрично предоставена от CEE на или чрез Сайта, с цел употреба от страна на потребителите и предмет на тези Условия (включително, без ограничение, функция за създаване и/или Въвеждане на Потребителски Публикации).

 

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

 

Вашите права съгласно една или повече от Лицензиите, изброени по-горе са поставени в зависимост от спазването от Ваша страна на всяко едно от следните условия:

1. Вие няма да създавате или Въвеждате (както е определено по-долу) Публикация на Потребител, която е незаконна, порнографска, нецензурна, клеветническа, заплашителна, дискриминационна, предизвикваща безпокойство, или представляваща тормоз, вулгарна, неприлична, профанна, предизвикваща омраза, расистки, културно или етнически  
оскърбителна, или такава, която насърчава престъпно поведение, или действително или потенциално ангажира гражданска или наказателна отговорност, или такава, която представлява нарушение на приложимото законодателство , правилници, наредби или Правилника на Федералната търговска комисия („Приложими закони“), или престъпва или нарушава права върху интелектуална собственост, реклама или права за защита на личните данни на трети лица, или която осъществява връзка с нарушаващо или непозволено съдържание;

2. Вие няма да вграждате, публикувате отново, поддържате и/или изобразявате съдържание на Сайта (включително, без ограничение, Вашите Потребителски Публикации) в която и да е Лична социална Медия или друг интернет сайт или друго място в Интернет, което по принцип съдържа или поддържа съдържание, което е незаконно, порнографско, нецензурно, клеветническо, заплашително, дискриминационно, предизвикващо безпокойство, или представляващо тормоз, вулгарно, неприлично, профанно, предизвикващо омраза, расистки, културно или етнически оскърбително, или такова, което насърчава престъпно поведение, или действително или потенциално ангажира гражданска или наказателна отговорност, или което представлява нарушение на Приложимите Закони, или престъпва или нарушава права върху интелектуална собственост на трети лица, или която осъществява връзка с нарушаващо или непозволено съдържание;

3. Вие няма да изпращате спам, верижни писма, пирамидални схеми или други нежелани или непозволени рекламни или промоционални материали, както и да нарушавате спокойствието, тормозите, преследвате, наранявате или по друг начин да причинявате психическо или физическо страдание или нараняване на трето лице, или да оклеветявате и омаловажавате някого, или да дава израз на всякакво друго незаконно или укоримо поведение по време на употребата на Сайта;

4. Вие ще предоставите точни, актуални и пълни данни за Вас или за другиго и няма да предоставяте невярна информация за Вас или другиго (включително, без ограничение, когато бъдете помолени на Сайта да предоставите точна информация относно вашата възраст), като освен това Вие няма да се представяте или да оставяте впечатление, че се представяте за някой друг, или по друг начин да давате грешна представа относно връзката Ви с трети физически или юридически лица.

5. Вие няма да използвате предоставената/ите Ви Лицензия/и (и другите свързани функции) с цел събиране, придобиване, компилиране, натрупване, предаване, възпроизвеждане, изтриване, преправяне, гледане, изобразяване, показване, препращане на каквито и да е материали или данни, публикувани от или засягащи друг потребител на Сайта, освен ако не сте получили предварително съгласие от този потребител да направите това;

6.Вие няма да смущавате или да нарушавате, или да се опитвате да смущавате или да нарушавате дейността на Сайта (или част от него);

7. Вие ще спазвате всички обозначения за авторски права, информация и ограничения, съдържащи се в или свързани със съдържанието на Сайта;

8. Вие няма да премахвате, изменяте, смущавате или заобикаляте каквито и да е авторски права, търговски марки, водни знаци или други обозначения за собственост маркирани/изобразени в съдържанието на Сайта, Софтуера или Услугите на Сайта;

9. вие няма да премахвате, изменяте, смущавате или заобикаляте каквито и да е цифрови механизми или устройства за управление на права, или други мерки за защита на съдържанието или контрол на достъпа (включително, без ограничение, геофилтриране и/или криптиране) свързани със съдържание на Сайта.

10. Вие няма да използвате никое от предоставените Ви правата или каквото и да било съдържание на Сайта или Услуги на Сайта по начин, който предполага връзка с продуктите, услугите или търговските марки на CEE (включително, без ограничение, в случай, че сте „определени“ за „посредник“ на CEE или на Сайта или за „Лице на Фена“ ("Face of the Fan®"));

11. Вие няма да използвате ботове, спайдъри, офлайн четци или други автоматизирани системи с цел да придобивате достъп или да използвате Сайта по начин, който изпраща повече съобщения с искане на сървърите на Сайта през даден период от време, отколкото един човек би могъл разумно да произведе през същия период използвайки конвенционален Интернет браузър, освен ако Вие правомерно не управлявате публична търсачка, в който случай (като оттеглянето на това изключение може да стане по всяко време и е предмет изцяло на свободна преценка от страна на CEE), Вие можете да използвате спайдъри, за да индексирате материал от Сайта единствено с цел създаване на публично достъпни азбучници/списъци, подлежащи на търсене (но не кашета или архиви) от такива материали;

12. Вие няма преднамерено да предавате материал, който съдържа адуер, малуер, спайуер, софтуерни вируси, бомби със закъснител, канселботове, червеи, троянски коне или друг компютърен код, файлове, или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер, или телекомуникационно оборудване;

13. Вие няма да правите нищо, което би могло да окаже лошо влияние или да се отрази негативно на или да ощети доброто име или репутацията на CEE или лица свързани с него, или Сайта, или съдържание, съдържащо се или биващо промотирано на Сайта (включително, без ограничение, филми, телевизионни програми или други инициативи);

14.Вие няма да правите нищо на Сайта, което да пречи на достъпа на други потребители или на ползването на Сайта или нейна част,

15. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на всякакви потребителски имена или пароли, свързани с достъпа до Сайта (включително, без ограничение, в такива случаи, когато Сайтът използва механизма за създаване на профили и управлението на социалните мрежи, Интернет страници или устройства на трети страни) и Вие сте изцяло отговорни за всички дейности, които биват извършени от през Вашето потребителско име и/или парола; и

16. По всяко време Вие ще използвате Сайта и Лицензиите в съответствие с тези Общи Условия и Приложимите Закони.

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПУБЛИКАЦИИ; ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА CEE; ВАШИТЕ ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ


Сайтът може да Ви предоставя възможността да изпращате, публикувате, предавате чрез уеб камера или друга подобна функция, или по друг начин да въвеждате в Сайта (включително, без ограничение, позволявайки Ви да предоставите URL към мястото, където определена част от съдържанието Ви се намира), или по друг начин да изобразявате или разменяте (включително, без ограничение, с други потребители на Сайта) на или чрез Сайта към други местонахождения, като например страници на социални мрежи (включително, без ограничения, към вашата Лична социална Медия) (заедно наричано по-долу за краткост „Въвеждам“), Ваши видео записи, текстови коментари, снимки, изображения, или други творчески произведения и/или друго лично медийно съдържание и Ваши идеи, мнения, отзиви и друга информация (заедно „Потребителски Публикации“), и такива Потребителски Публикации ще бъдат принципно достъпни до всички потребители на Сайта или до други лица, използващи дестинациите (като например страници на социални мрежи), където сте въвели Вашите Потребителски Публикации. Въвеждайки Вашите Потребителски Публикации на или чрез Сайта, Вие изрично признавате и се съгласявате, че Вие и само Вие носите отговорност за съдържанието на Вашите Потребителски Публикации  за всякакви последствия, които биха могли да произлязат от тях. Освен ако друго не е предвидено в Специални Правила, въпреки че CEE няма стандартна и установена практика да наблюдава, контролира или да бъде наясно с Потребителските Публикации въведени посредством Сайта, CEE би могло да прави това по своя преценка. Когато Вие въведете (или се опитате да въведете) Ваши Потребителски Публикации на или чрез Сайта, Вие автоматично предоставяте на CEE и свързаните с него лица неотменимо, вечно, в световен мащаб, безусловно, неограничено, напълно платено, безвъзмездно, прехвърляемо, подлежащо изцяло на сублицензиране на множество нива на подлицензанти, неизключително право и лицензия ("CEE Лицензия“) да показваме, изпълняваме публично, разпространява (включително, без ограничения, чрез Интернет страници на трети лица, блогове, микроблогове и други социални мрежи и Интернет и мобилни ресурси и приложения), да съхранява, транскодира, хоства, кешира, поддържа, излъчва, излъчва чрез мрежата или чрез мобилни устройства, предава, разпространява, отбелязва, следи, възпроизвежда, преправя, изменя, форматира, реформатира, да създава връзки от и към, превежда, изтрива, създава производни произведения, комбинира с друго съдържание, категоризира, и/или по друг начин да използва, преупотребява и/или по друг начин да се възползва от Вашите Потребителски Публикации (или части и производни на тях произведения) и всякакви имена, подобия, гласове, изображения, цифрови записи, изпълнения и други идеи, концепции, отзиви и други материали, включени във Вашите Потребителски Публикации, по всякакъв начин, чрез всякакви средства или технология за доставка на съдържание, известна понастоящем или в последствие, за всякакви цели, както е определено единствено по преценка  на CEE (и/или неговите оправомощени лицензополучатели), без необходимост от каквато и да е компенсация спрямо Вас или трето лице, или от получаване на допълнително съгласие от Вас или трето лице и без нужда от предоставяне на предварително уведомление или заслуги на Вас или трето лице. CEE Лицензията ще продължава да съществува вечно в съответствие с нейните условия, независимо дали Вие преустановите да използвате или CEE прекрати Вашия достъп до Сайта.

 

НИЩО СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК НЕ СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА CEE ИЛИ НА КОЕТО И ДА Е СВЪРЗАНО С НЕГО ЛИЦЕ ПРАВА В ИЛИ ВЪРХУ ВАШИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПУБЛИКАЦИИ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ CEE И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С НЕГО ЛИЦА И/ИЛИ НЕГОВИ ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИ ЩЕ ЗАДЪРЖАТ ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРЕДМЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ CEE (АКО ИМА ТАКИВА) ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПУБЛИКАЦИИ. ВЪПРЕКИ ЧЕ, ВЪВЕЖДАЙКИ ВАШИТЕ ПОТЕБИТЕЛСКИ ПУБЛИКАЦИИ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА CEE ШИРОКИЯ КРЪГ ОТ ПРАВА И ЛИЦЕНЗИИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ, ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ И РАЗБИРАТЕ, ЧЕ НИЩО СЪДЪРЖАЩО СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НЕ ЗАДЪЛЖАВА CEE И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С НЕГО ЛИЦА ИЛИ ОПРАВОМОЩЕНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ДА ХОСТВАТ, РАЗПРОСТРАНЯВАТ, ПОКАЗВАТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ВАШИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ДА УПРАЖНЯВАТ КАКВИТО И ДА БИЛО ПРАВА СЪГЛАСНО CEE ЛИЦЕНЗИЯТА. Вие признавате и се съгласявате, че: (а) Вие нямате никакви очаквания за поверителност от каквото и да е естество по отношение на Ваши Потребителски Публикации и (б) CEE и/или свързани с него лица биха могли вече обмислят проекти, които наподобяват Вашите Потребителски Публикации или биха могли независимо да развиват проекти, наподобяващи Вашите Потребителски Публикации или, че други Потребителски Публикации, предавани от други потребители на Сайта биха могли да наподобяват или да бъдат еднакви с Вашите Потребителски Публикации. Поради заразния характер на социалната медии, Вие не бива да предоставяте съдържание или информация  на CEE, която не желаете да бъде разглеждана или „споделяна“ или по друг начин разпространявана от страна на други лица. Във връзка с всички Потребителски Публикации, които въвеждате на Сайта и всякакви други дейности, които извършвате на или чрез Сайта, Вие декларирате, гарантирате и се съгласявате, че: (i) Потребителските Публикации изхождат от Вас (с други думи, Вие притежавате всички права в и върху Вашите Потребителски Публикации) или, алтернативно, че Вие сте придобил/а всички необходими права върху вашите Потребителски Публикации, които да Ви позволяват да предоставите на CEE Лицензия на CEE ; (ii) Вие сте платили или удовлетворили и ще платите или удовлетворите изцяло всички лицензионни такси, клирънс такси, възнаграждения и всякакви други финансови задължения или задължения от всякакъв тип към трети лица, ако има такива, произтичащи от употребата или експлоатацията на Вашите Потребителски Публикации, и че CEE не носи отговорност за подобни задължения; (iii) Вашите Публични Публикации не нарушават каквито и да било права на върху интелектуална собственост, права на поверителност, рекламни права и каквито и да било други законни и морални права на трети лица; (iv) нито вашите Потребителски Публикации, нито които и да било други дейности, които извършвате на Сайта, по никое време не са или няма да бъдат: клеветнически или пренебрежителни за което и да е физическо или юридическо лице, незаконни, порнографски, нецензурни, заплашителни, вулгарни, неприлични, профанни, предизвикващи омраза, изразено сексуални или със сексуален характер, предназначени да тормозят или притесняват или преследват, расово, или етнически, или културно оскърбителни, или по друг начин укорими, или които насърчават престъпно поведение, или действително или потенциално ангажират гражданска или наказателна отговорност, или такива, които представляват нарушение на приложимото законодателство или осъществяват свързване към нежелателно или неразрешено съдържание, или предаване на нежелани рекламни материали, или са предназначени да доведат, или са довели, до физическо или психическо страдание или нараняване на трето лице, нарушаващи които и да било Приложими закони или настоящите Общи условия, или нарушаващи правата на публичност или поверителността на което и да е трето лице; и (v) Вие нямате за цел Вашите Потребителски Публикации  да донесат облага на което и да е търговско предприятие, свързано с  Вас или трето лице. Вие се съгласявате да пазите всички данни необходими, за да се установи, че Вашите Потребителски Публикации не нарушават никоя от горните декларации и гаранции, и да осигурите достъп до тези данни на CEE при поискване от страна на CEE.

 

CEE не носи отговорност за загуба, кражба или повреда от какъвто и да било характер на Потребителски Публикации.

 

Вие признавате, че CEE няма обичайна практика да проверява предварително Потребителски Публикации, въведени от Вас или от други потребители на Сайта, но CEE (и/или някой от упълномощените му лица) има право и може да проверява предварително и преглежда след първоначалното въвеждане, всяка Потребителска Публикация по ред причини, включително, но не само, за съответствие с настоящите Общи правила или Приложимите закони, или по друг желан или необходим начин, определено по преценка на CEE. CEE има правото, по своя собствена преценка, да откаже, премахне, преправи или обезсили всяка от Потребителките Ви Публикации (и/или Потребителските Публикации на всеки друг потребител на Сайта), които нарушават тези Условия или са по друг начин нежелателни, като това се определя единствено по преценка на CEE, както и да прекрати Вашия или на който и да е друг потребител продължен достъп до и/или друг тип ползване на Сайта (включително, без ограничения, достъп до и/или употреба на Услуги на Сайта, опции, функции, предоставени на или чрез Сайта). CEE не контролира или одобрява които и да било Потребителски Публикации, и никоя Потребителска Публикация въведена на Сайта не изразява мнения, възгледи или политики на CEE или на свързаните с него лица. CEE не носи никаква отговорност във връзка с отделни и всички Потребителски Публикации, като Вие се отказвате от всякакви юридически или морални права или средства за защита, които бихте могли да имате срещу CEE или някое от свързаните с него лица по отношение на тези Потребителски Публикации.

 

Ако премахнете или изтриете някоя от вашите Потребителски Публикации от Сайта, тази Потребителска Публикация ще бъде премахната от Сайта в разумен срок. Въпреки това, Потребителски Публикации, които сте премахнали биха могли да продължат да бъдат достъпни за трети лица, които преди това са получили връзка към тази Потребителска Публикация и CEE може да поддържа копия с цел архивиране.

 

CEE си запазва правото да показва реклами във връзка с Вашите Потребителски Публикации и да използва Вашите Потребителски Публикации с цел реклама и промоция на Вашите Потребителски Публикации (изцяло или отчасти) или всякакви други продукти и услуги на CEE, Вие признавате и се съгласявате, че нямате право или интерес от каквато и да било печалба, реализирана от подобна реклама.

 

Тези разпоредби ще останат в пълна сила и действие завинаги, независимо от прекратяването на ползването от Ваша страна на Сайта.

 

 

ПРЕПРАТКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Страниците могат да сочат към и / или съдържат реклами относно непритежавани от CEE или неконтролирани от CEE страници или други интернет или мобилни ресурси. Вие се съгласявате и разбирате, че CEE не одобрява или не спонсорира такива други интернет страници на трети лица, или други ресурси в Интернет и CEE изрично и конкретно ОТХВЪРЛЯ ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕР, ФУНКЦИОНАЛНОСТ, УСЛУГИ ИЛИ РЕКЛАМИРАНИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ НА ИЛИ НАМИРАЩИ СЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ИНТЕРНЕТ ИЛИ МОБИЛЕН РЕСУРС НА ИЛИ СВЪРЗАНА С ТАКОВА ТРЕТО ЛИЦЕ.

 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

 

ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ НА СВОЙ СОБСТВЕН РИСК. САЙТЪТ (И ВСЯКА ЧАСТ ОТ НЕГО), СЕ ДОСТАВЯ “ТАКАВА, КАКВАТО Е”, “С ВСИЧКИ ГРЕШКИ” И “КАКТО СА ДОСТЪПНИ”. ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, CEE И СВЪРЗАНИТЕ МУ ЛИЦА СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ УПОТРЕБА ИЛИ ЦЕЛ И ЛИПСА НА УВРЕЖДАНЕ). Нито CEE , нито някой от неговите филиали или свързани лица гарантира или прави изявления относно точността и пълнотата на съдържанието на разположение на или чрез Сайта или съдържанието на всички страници, Личните социални медии или други интернет или мобилни ресурси, свързани със Сайта и не поема отговорност за: (i) грешки или неточности на съдържанието; (ii) увреждания (вкл. телесна повреда или повреда на имущество) от всякакъв характер, в резултат на достъпа Ви или използването на този сайт (или каквито и да било части от тях ) ; (iii) всеки неразрешен достъп или използване на защитените сървъри на CEE и / или всяко и всички лични данни, съхранявани в него ; (iv) всяко прекъсване или прекратяване на предаване към или от Сайта; (v) всякакви бъгове , вируси , троянски коне или други подобни , които могат да бъдат предадени на или чрез Сайта (или каквито и да било части от тях ) от трето лице; и / или (vi), за всяка загуба или щети от всякакъв вид , направени в резултат на използването на Потребителско съдържание и / или друго съдържание на Сайта, написани, споделени , препратени, изпратени по електронна поща, предавани , или по друг начин предоставени на разположение на или с помощта използването Вашите права или на правата на други потребители на Сайта по някоя от лицензиите, издадени от CEE. CEE си запазва правото, по собствено и изключително своя преценка да променя, модифицира, добавя, премахва или блокира достъпа до всяка част на Сайта (включително, без ограничение някоя от Услугите на Сайта) .


ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТАВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НАЙ-ШИРОКИЯ ОБЕМ ДОПУСТИМ ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА CEE ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ С CEE ЛИЦА ИЛИ НЯКОЙ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ , ДИРЕКТОРИ , АКЦИОНЕРИ, АГЕНТИ ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ НЯКОГО ДРУГ ПО КОЕТО И ДА Е ОСНОВАНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОТГОВОРНОСТТА ПРОИЗТИЧА ОТ ДОГОВОР, ПО ЗАКОН ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) ЗА ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ , СПЕЦИАЛНИ , ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ , ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ПЕЧАЛБИ, ДОБРО ИМЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ , ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ НА ДРУГИ ЗАГУБИ (ДОРИ АКО ТЕЗИ СТРАНИ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА,  ЗНАЕЛИ СА ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЯТ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ (ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЕКИ, КОЙТО ИЗПОЛЗВА ПРОФИЛ РЕГИСТРИРАН НА ВАШЕ ИМЕ) НА САЙТА ИЛИ ЧАСТИ ОТ НЕГО. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПОДХОДЯЩО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ И / ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ, КАКТО Е ОПИСАНО ГОРЕ.

 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени гаранции или ограничение или изключване на отговорност за инцидентни или последващи щети. Съответно , някои от посочените по-горе ограничения може да не важат за вас. В случай, че CEE не може съгласно приложимото право да ограничи подразбиращите се гаранции или да ограничи  своите задължения, обхватът и продължителността на такава гаранция , както и степента на отговорност на CEE ще бъдат минимално допустимите в съответствие с това приложимо право.

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите CEE и свързаните с CEE лица, и неговите и техните служители, директори, работници, представители, лицензополучатели, упълномощени лица и правоприемници от всякакви искове , задължения , щети , загуби, разходи , разноски, такси ( включително такси и разходи) разумни адвокатски разноски, които тези страни могат да понесат в резултат на или произтичащи от (i) която и да е от вашите Потребителски публикации; (ii) упражняването на което и да било от правата ви, предоставено ви по силата на Лицензите при ваше неизпълнение на задълженията, посочени в настоящите Условия; (iii), нарушението на някоя от вашите гаранции, декларации, съглашения, отговорности или други задължения , посочени в настоящите Условия ; (iv) ваше нарушение на чужда интелектуална собственост, неприкосновеност на личния живот, публичност или друго право; (v) в нарушение на приложимите закони и / или тези Условия от Вас и / или всеки, който използва вашия регистриран профил за достъп и / или по друг начин използва сайта (изцяло или частично) ; или (vi) ваше умишлено деяние или умишлените деяния на всеки, който достъпва до сайта чрез вашия профил във връзка с вашето (и / или на друго лице) използване на Сайта (изцяло или частично) . CEE си запазва правото да поеме изключителната защита и контрол на всеки въпрос, който е предмет на обезщетение от ваша страна , като в този случай вие ще си сътрудничите с CEE при отстояването на всички възможни защити. Тази разпоредба ще остане в пълна сила, независимо от всяко прекратяване на използването на Сайта.

 

Комисариат по медиите (Commissariaat voor de Media (CVDM))

CVDM регулира редакционното съдържание на програмни услуги по заявка. Това включва осигуряване спазването на правилата, отнасящи се до материали, които могат да подтикнат до омраза , материали, които биха могли сериозно да навредят на развитието на лица под 18 години, продуктово позициониране в програми и спонсорство на индивидуални програми или услуги. Можете да подадете жалба за някой от тези аспекти на нашата услуга по заявка на CVDM, използвайки онлайн формуляр за жалба на https://www.cvdm.nl/en/about-cvdm/openness-of-the-board/complaints-proce.... . 

Моля , имайте предвид, че CVDM са регулатори само по отношение на редакционното съдържание на нашето видео по заявка. Рекламата в рамките на нашите услуги се регулира от Холандския кодекс за реклама (Stichting Reclame Code (SRC)). Можете да осъществите достъп до процедурата за подаване на жалби до SRC онлайн на: https://www.reclamecode.nl/nrc/7-complaint-handling/?lang=en. Можете също да изпратите до SRC оплакване по пощата на адрес: Stichting Reclame Code, Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam, като се обадите по телефона на 020 696 00 19 или изпратите имейл на: info@reclamecode.nl.

Всички въпроси или оплаквания , свързани с редакционни или рекламни въпроси относно услугите на Сайта, могат да се изпращат по имейл, като се използват данните за контакт, посочени по-долу в раздела „ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ“.

Допълнителна информация за CVDM може да се намери на https://www.cvdm.nl/.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Всички запитвания или оплаквания, които имате във връзка с услугите на Сайта, (включително свързани с редакционни или рекламни проблеми) могат да се изпращат по имейл на AXN-CE@antenna-entertainment.com или по пощата на адрес: Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN, Amsterdam, Netherlands, с копие до CEE Thematics Korlátolt Felelősségű Társaság (седалище: 1133 Budapest,Váci út 76.)

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ

ТЕЗИ ПОНЯТИЯ СЕ ТЪЛКУВАТ И ИЗПЪЛНЯВАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА АНГЛИЯ И УЕЛС , НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗБОР НА ПРАВО ИЛИ СТЪЛКНОВИТЕЛНИ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ТОВА КЪДЕ ЖИВЕЕТЕ. ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА, ВЪЗНИКНАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ЗАСЯГАЩИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ИЛИ САЙТА ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ПРАВИЛА И/ИЛИ ОБХВАТА НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТАЗИ АРБИТРАЖНА КЛАУЗА, СЕ ПОДАВАТ ДО ЛОНДОНСКИЯ СЪД ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АРБИТРАЖ (LCIA) ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ СЪГЛАСНО РАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ ПРАВИЛА ЗА АРБИТРАЖ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЛОНДОН, ПРЕД ЕДИН АРБИТЪР, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПЕНСИОНИРАН СЪДИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТО (КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ДОЛУ). АРБИТЪРЪТ СЕ ИЗБИРА ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ ИЛИ, АКО СТРАНИТЕ НЕ МОГАТ ДА ПОСТИГНАТ СЪГЛАСИЕ, ЧРЕЗ ЗАДРАСКВАНЕ ОТ СПИСЪКА НА АРБИТРИТЕ, ПРЕДОСТАВЕН ОТ LCIA. АРБИТРАЖЪТ Е ПОВЕРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОВЕЖДАНО ПРИ ЗАКРИТИ ВРАТИ. АРБИТЪРЪТ ЩЕ ИЗДАДЕ ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ, В КОЕТО ЩЕ ПОСОЧИ СЪЩЕСТВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ , НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА РЕШЕНИЕТО НА АРБИТЪРА. АРБИТЪРЪТ ИМА ПРАВОТО ДА ИЗДАВА ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ И ДА НАЛАГА ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПОСЛЕДВАЩИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ. НИКОЯ СТРАНА НЯМА ПРАВО ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ДА ВОДИ ИСК В СЪДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ СПОРНИ ВЪПРОСИ, ДОКАТО ТЕЗИ ВЪПРОСИ НЕ СА БИЛИ ПОДАДЕНИ ДО И РАЗРЕШЕНИ ОТ АРБИТРАЖ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО ТУК, А СЛЕД ТОВА САМО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АРБИТРАЖНОТО РЕШЕНИЕ.

 

Тази разпоредба ще остане в пълна сила, независимо от всяко прекратяване на използването на Сайта.

 

Тези условия трябва да се тълкуват и прилагат в съответствие със законите на Англия и Уелс ("Приложимо право") , без оглед на принципите на избор на правото. Вие се съгласявате , че всякакви спорове или спорове от всякакъв характер между вас и нас , възникващи по всяко време във връзка с настоящите Условия, както и използването на Сайта или услугите на Сайта, включително, без ограничение, въпросът за арбитруемостта на всеки въпрос, така , възникнали между страните , се разрешават чрез задължителен арбитраж в съответствие с Арбитражните правила на LCIA пред един неутрален арбитър („Арбитър“). Арбитърът трябва да бъде адвокат или пенсиониран съдия с най-малко десет (10) години опит в областта на развлекателната индустрия и се избира съвместно от страните . Ако страните не са в състояние да се споразумеят за арбитър, арбитър се назначава от LCIA. Таксите на арбитъра се поемат поравно от страните, при условие , че Арбитърът може да изисква такива такси да се поемат по друг начин, ако Арбитърът сметне, че този друг начин е необходим , за да може тази арбитражна клауза да бъде приложима по съдебен ред съгласно приложимото законодателство. Всички арбитражни производства  се провеждат при закрити врати и конфиденциални и всички протоколи , свързани с ограничен достъп, с изключение, когато е необходимо да се получи съдебно потвърждение на арбитражното решение. Разпоредбите на този параграф заменят всякакви противоречиви уговорки на предварително споразумение между страните. Нищо в настоящия параграф не възпрепятства една от страните да търсят временно обезпечение от компетентен съд в съответствие с други разпоредби на настоящите Общи условия.

 

ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ; ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се счита за незаконосъобразна, недействителна или по някаква причина неприложима, то тогава тази разпоредба се счита за частично недействителна няма да се отрази на валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Неуспехът на CEE да упражни или приложи по принудителен ред свое право или разпоредба от тези Условия не представлява отказ от това право или разпоредба. Вие се съгласявате , че независимо от закон в противен смисъл, всяка претенция или основание за завеждане на иск, произтичащ от или свързан с използването на Сайта или настоящите Общи условия трябва да бъде подаден в срок от 1 (една) година след като такава претенция или причина на действие възникне или се смятат преклудирани. Тази разпоредба трябва да остане в пълна сила и ефект , независимо от всяко прекратяване на използването на Сайта.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Вие разбирате и се съгласявате, че CEE може , по свое усмотрение и по всяко време, да прекрати или временно да преустанови правата ви в съответствие с някой от Лицензите и по друг начин достъпа ви до Сайта и да изтрие, премахне и/или забрани или деактивирате някои или всички ваши Потребителски публикации, които сте публикували на или чрез Сайта и / или всяка друга информация и данни, която вие (и / или някой друг), може да е предоставил на или чрез Сайта по каквато и да е причина. CEE може също, по свое усмотрение и по всяко време , да преустанови Сайта или каквито и да било части от нея или да ограничи достъпа на всеки потребител до тях по каквато и да е причина с или без предизвестие. ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ CEE МОЖЕ ДА ПРЕДПРИЕМА ВСЯКО ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ВАС, ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЛИ ПОСЛЕДВАЩО, И ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ НИТО CEE НИТО СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА НОСЯТ НЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ПРЕД ДРУГО ЛИЦЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВАШИЯ (ИЛИ НА НЯКОГО ДРУГ) ДОСТЪП ДО САЙТА ИЛИ ЧАСТИ ОТ НЕЯ И / ИЛИ ПРЕМАХВАНЕТО, ОТСТРАНЯВАНЕТО, ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ДЕАКТИВИРАНЕТО НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ВАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПУБЛИКАЦИИ (ИЛИ ПУБЛИКАЦИИ НА НЯКОГО ДРУГ ) ИЛИ ПРЕМАХВАНЕТО, ОТСТРАНЯВАНЕТО, ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ДЕАКТИВИРАНЕТО НА ВСЯКАКВА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ, КОИТО ВИЕ (ИЛИ НЯКОЙ ДРУГ ) МОЖЕ ДА Е ПРЕДОСТАВИЛ НА ИЛИ С ПОМОЩТА НА САЙТА. Вие може да прекрати достъпа ви до/ използването или участието си на или чрез Сайта по всяко време.

 

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Независимо от каквото и да е противоречащо правило Вие безусловно се отказвате от всякакво право или правно средство да търсите и / или получите обезпечителна мярка или друго подобно средство за защита или каквато и да е заповед, която може да ограничи ли по друг начин да наруши по какъвто и да е начин производството, разпространението и показването и употребата на филми, продукции или проекти на CEE или свързано с CEE лице или използването, публикацията, разпространението на рекламни или промоционални материали във връзка с такъв филм, продукция или проект. Настоящата разпоредба ще стане в пълна сила независимо от прекратяването на използването на Сайта.

ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНОСТТА НА САЙТА

Ще се счита, че сте дали съгласието си за разкриването на и за използване от последващ собственик или оператор на Сайта, на каквато и да е информация за Вас , съдържаща се в съответната база данни на CEE, до степента, в която CEE възлага права и задължения по отношение на такава информация във връзка със вливане, сливане, придобиване или прехвърляне на всички или част от активите на CEE , или във връзка с вливане, сливане , придобиване или прехвърляне на всички или на някои от активите, свързани с дадена страница, на следващ собственик или оператор . В случай на вливане, сливане, придобиване или прехвърляне продължителното ползване на Сайта означава, че приемате да се обвържете с условията за ползване и декларацията за поверителност на последващия собственик на Сайта или оператор . Тази разпоредба ще остане в пълна сила независимо от всяко прекратяване на използването на Сайта.

 

Дата на влизане в сила: 1 октомври 2021 г.